Team Kalinga Literary Festival
Email: kalingalitfestdirectorate@gmail.com
Rashmi Ranjan Parida, Mobile- 09899418992
Prof. Kamala Kanta Dash    (9776078961)
Mr. Debasish Samantaray (9438177526)
Mr. Debaraj Mohanty 
Mr. Sitansu Mahapatra
Mr. Pradeep Baisakh
Mr. Sangram Dhar
Ms. Dikshya Tiwari
Ms. Prachee Naik
Mr. Imtiaz Alam
Mr. Santanu Ganguly

 

 

 

 

Contact us We're a friendly bunch.

Powered by Khore by Showthemes