Team Kalinga Literary Festival
Email: kalingalitfestdirectorate@gmail.com
Rashmi Ranjan Parida, Mobile- 09899418992
Prof. Kamala Kanta Dash    (8018809778)
Mr. Debaraj Mohanty (9811852674)
Mr. Sitansu Mahapatra
Mr. Pradeep Baisakh
Mr. Sangram Dhar
Ms. Dikshya Tiwari
Ms. Prachee Naik
Mr. Imtiaz Alam
Mr. Santanu Ganguly
Mr. Debasish Samantaray

 

 

Contact us We're a friendly bunch.

Powered by Khore by Showthemes